ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

PicturePicture

 

 

Проведени обучения в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие напедагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

В дните 01.07. – 04.07.2019 г. и 04.07. – 07.07.2019 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив се проведоха две  обучения на учители по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обученията се организираха от „Институт за човешки ресурси“ ООД с лектор Елена Христова в тематично направление „Иновативни методи на преподаване“ по програма: „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“ с продължителност на обучението -  32 акад. Часа (16 – присъствени часа, 16 – неприсъствени часа).

PicturePicturePicture

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ГРАФИК
На дейностите на групите по проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)

За периода юни-септември 2019г.


№ по ред

Група

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

1

БЕЛ VI б клас

06.06.2019 г.

13:15

Каб. 210

БЕЛ VI б клас

13.06.2019 г.

13:15

Каб. 210

БЕЛ VI б клас

20.06.2019 г.

13:15

Каб. 210

БЕЛ VI б клас

21.06.2019 г.

13:15

Каб. 210

2

БЕЛ V б клас

04.06.2019 г.

13:15

Каб. 210

БЕЛ V б клас

07.06.2019 г.

13:15

Каб. 210

БЕЛ V б клас

11.06.2019 г.

13:15

Каб. 210

3

БЕЛ V б клас втора група

21.06.2019 г.

08:00

Каб. 210

БЕЛ V б клас втора група

24.06.2019 г.

08:00

Каб. 210

БЕЛ V б клас втора група

25.06.2019 г.

08:00

Каб. 210

БЕЛ V б клас втора група

26.06.2019 г.

08:00

Каб. 210

4

Математика VI б клас

03.06.2019 г.

14:00

Каб. 209

Математика VI б клас

06.06.2019 г.

14:00

Каб. 209

5

Математика IX клас

05.06.2019 г.

14:55

Каб. 209

Математика IX клас

07.06.2019 г.

13:15

Каб. 209

Математика IX клас

12.06.2019 г.

14:55

Каб. 209

Математика IX клас

14.06.2019 г.

13:15

Каб. 209

6

БЕЛ VII клас

05.06.2019 г.

14:00

Каб. 216

БЕЛ VII клас

12.06.2019 г.

14:00

Каб. 216

7

Физика и астрономия VII клас

03.06.2019 г.

14:00

Каб. 209

Физика и астрономия VII клас

10.06.2019 г.

14:00

Каб. 209


 

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРPictureАКТИКИ – ФАЗА 1“

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
Конкретните цели на проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.
През учебната 2017/2018 година от СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив  в проекта се включиха 6 ученици от XI клас професия: ДИЗАЙНЕР, специалност: РЕКЛАМНА ГРАФИКА, които провеждат практическо обучение с продължителност 240 астрономически часа за всеки отделен ученик, в реална работна среда при следните работодатели:

  • ТАФПРИНТ ООД
  • КОЛОР ПРИНТ БГ ЕООД
  • ПРИНТЕРО ЕООД

Повече информация за проекта  можете да намерите на http://mon.bg/bg/2060 и https://upraktiki.mon.bg/?m=1

 


По проект „Твоят час“ екипът на МОН са подготвили електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 
Моля всички ученици, включени в проекта, и техните родители да изразят мнението си за дейностите по проекта на следните електронни адреси:


Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 
Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

Благодаря Ви!

С уважение,

Таня Николова

Директор

Публикувано на 01.06.2018г.


PicturePicture

МИНИСТЕРСТВО НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„ТВОЯТ ЧАС“

През учебната 2017/2018 година в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив са сформирани следните групи по проект „Твоят час“:

I. Групи за преодоляване на обучителни трудности:

1. Обичам те родна реч с ръководител Видка Костадинова

2. Уча Български език с ръководител Албена Фиданска

3. Лесна математика с ръководител Цветелина Арабаджиева

4. EЗИК МОЙ с ръководител Мария Ангелова

5. Български език и литература с ръководител Милена Симеонова

6. Математика с ръководител Ангел Велков

7. Монтесори-родна реч с ръководител Доника  Вълканова

II. Групи по интереси:

1.Вокална формация „АКВАРЕЛИ“ с ръководител на дейността Ганка Георгиева

2. Народни танци „ЗА ПОЯС“ с ръководител на дейността Боян Алексиев

3. Успешна матура с ръководител на дейността на дейността Виолета Панова

4. ФК „БУДИТЕЛИ“ с ръководител на дейността Алекс Марков

5. Клуб баскетбол начален етап с ръководител на дейността Владимир Клявков

6. Математиката около нас с ръководител на дейността Цветелина Арабаджиева

7. Клуб за вдъхновение и лидерство с ръководител на дейността Кристиана Булдеева

8. „Баскетбол“ с ръководител на дейността Димитър Димитров

9. Народни танци с ръководител на дейността Нели Карабахчиева

10. Мажоретки с ръководител на дейността Нели Карабахчиева

11. „Приятели на китарата“ с ръководител на дейността Цветан  Карабов

12. „Млад еколог“ с ръководител на дейността Кремена Топалова

13. Характерни танци с ръководител на дейността Боян Алексиев

14. „ЛОЛИ-ПОП“ с ръководител на дейността Евелина Палакова

15. Арт фабрика за големи художници с ръководител на дейността Марина Нанкова

16. Арт фабрика за дизайнери с ръководител на дейността Марина Нанкова

17. Арт фабрика с ръководител на дейността Венета Маринова

18. Народни танци „РЪЧЕНИЦА“ с ръководител на дейността Боян Алексиев

19. Български народни танци с ръководител на дейността Боян Алексиев


На 31.05.2018 г. в 16:00 часа беше открита годишната изложба на Клуб „Арт фабрика за големи художници“. Експонирани са индивидуални и групови рисунки на малките художници от I клас. На събитието присъстваха учениците от Iа и Iб класове, учители и родители. Ръководителят на клуба, Марина Нанкова, благодари на децата за прекрасното представяне и ползотворната работа през учебната 2017/2018 година и раздаде на участниците грамоти.

Priem Priem


 

PriemPriem

PriemPriem

Priem


Priem

Priem


През учебната 2016/2017 година в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив са сформирани следните групи по проект „Твоят час“:

I. Групи за преодоляване на обучителни трудности:

1. Химическа лаборатория с ръководител Жулиета Янкова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

2. Физика през призмата на живота с ръководител Доброслава Тодорова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

3. Български език и литература с ръководител Таня Стайкова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

4. Обичам те, родна реч с ръководител Видка Костадинова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

5. Занимателен английски език с ръководител Светла Иванова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

6. Български език и литература за VII клас с ръководител Антоанета Минчева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

7. Български език и литература за ХI клас с ръководител Мария Ангелова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

II. Групи по интереси:

1.Математиката около нас с ръководител на дейността Галина Божикова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

2. Арт-фабрика за големи с ръководител на дейността Марина Нанкова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

3. Арт фабрика за малки с ръководител на дейността Венета Маринова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

4. Успешна матура с ръководител Виолета Панова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 18.05.2017г.

5. Баскетбол с ръководител Димитър Димитров, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

6. Клуб Баскетбол – начален етап с ръководител Тони Христева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

7. Народни танци – за пояс с ръководител Боян Алексиев, период на провеждане от 03.11.2016г. до 31.05.2017г.

8. Народни танци с ръководител Нели Карабахчиева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

9. Вокална формация с ръководител Ганка Георгиева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

10. ФК „Будители“ с ръководител Богдан Лозенов, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

11. Клуб за вдъхновение и лидерство с ръководител Теодора Пампулова / Пролет Александрова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

12. Мажоретки – извънкласна дейност регистрирана  като търсена дейност в платформата на „Твоят час“, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

PriemPriemPriemPriem

PriemPriemPriem Priem

/p>

Съвет за обществен мониторинг „ТВОЯТ ЧАС“

Ели Грамбелова
Председател
Педагогически специалист

Даниела Гайдаджийска
Секретар
Педагогически специалист

Янчо Христозов
Представител на юридическо лице с нестопанска цел

Надежда Шереметева
Родител

Георги Георгиев
Заместник-кмет ЕСОЗГР на район „Западен“

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ вижте тук…

Индивидуална образователна карта вижте тук…

За повече информация можете да посетите сайта на проект „Твоят час“.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


.

Училищен вестник
„НА ПРИЦЕЛ“
                                         

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ“

За четвърта поредна година СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – Пловдив работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „УСПЕХ“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Основната цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез извънкласни и извънучилищни дейности, както и да се даде възможност на младите хора да развият допълнителни знания, умения и компетентности чрез предпочитана от тях личностна изява.

Незабравими ще останат моментите, осъществени в рамките на проекта, чрез постановката на детската опера ,,Жената със златно сърце“; изложбите на икони в църквата ,,Свети Климент Охридски“; празничните концерти и участията в  състезания по дебати.

През настоящата учебна година са сформирани 12 групи, в които участват 164 ученици от II до XII  клас с интереси в областта на природоматематическите и хуманитарните науки, родноезиковите,  чуждоезиковите, дигиталните, гражданските и културните компетентности. Секция „Спортни мажоретки“  насърчават децата към здравословен начин на живот, а талантливите ученици в областта на изкуствата  се  обучават и забавляват в ателиетата по музика, хореография, етнография, декорация, фотография и кино. За  поредна година учениците от клуб „Млад журналист“ ще издават свой електронен вестник и ще отразяват в  медиите училищните  събития.   

  
    

„ЖЕНАТА СЪС ЗЛАТНОТО СЪРЦЕ
ОПЕРА ЗА ДЕЦА
 
МУЗИКА:     Кирил Ламбов
ЛИБРЕТО:   Константин  Коцев
 
ПОСТАНОВКАСтудио „Музикален театър
РЪКОВОДИТЕЛИГанка Георгиева и Диана Кънева
 
ДЕКОРИСтудио „Сценография
РЪКОВОДИТЕЛМарина Нанкова
Програма вижте тук...
 
08.06.2012 год.
КУКЛЕН ТЕАТЪР

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив