ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Свободни места в паралелки А, Б и В - V клас за учебната 2019/2020 година към 21.06.2019г.

Vа – избираеми учебни часове:

 1. Български език и литература – 1 час
 2. Хореография – 1,5 часа

Свободни места - 11

Vб – избираеми учебни часове:

 1. Изобразително изкуство – 1,5 часа
 2. Информационни технологии – 1 час

Свободни места - 11

Vв – избираеми учебни часове:

 1. Математика – 1 час
 2. Музика – 1,5 часа

Свободни места - 15

Публикувано на 21.06.2019г.


Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив:

 

А паралелка

Б паралелка

В паралелка

Български език и литература

Хореография

Изобразително изкуство

Информационни технологии

Математика

Музика

ВК-2192/04.06.2019г.

ВК-2171/03.06.2019г.

ВК-2107/28.05.2019г. ВК-2233/07.06.2019г.

Публикувано на 07.06.2019г.


Свободни места в паралелки А, Б и В - V клас за учебната 2019/2020 година

Vа – избираеми учебни часове:

 1. Български език и литература – 1 час
 2. Хореография – 1,5 часа

Свободни места - 17

Vб – избираеми учебни часове:

 1. Изобразително изкуство – 1,5 часа
 2. Информационни технологии – 1 час

Свободни места - 14

Vв – избираеми учебни часове:

 1. Математика – 1 час
 2. Музика – 1,5 часа

Свободни места - 17

 

Срок за кандидатстване - от 28.05.2019г. до 06.06.2019г.

Публикувано на 17.05.2019г.


Правила и критерии за преместване в началото на учебната 2019/2020 година на ученици в V клас

През учебната 2019/2020 година в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив, ще се приемат ученици в три паралелки с избираеми часове по:

• Български език и литература (1 час) и Хореография (1,5 часa) – 26 ученици

• Изобразително изкуство  (1,5 часa) и Информационни технологии (1 час) – 26 ученици

• Математика (1 час) и Музика (1,5 часa) – 26 ученици

Паралелката с избираеми часове по Информационни технологии и Изобразително изкуство предлага работа с динамичен софтуер за графично онагледяване, практическа подготовка в областта на изобразителното изкуство и участие в национални и международни конкурси и европейски проекти. Обучението в паралелката дава възможност за подготовка за кандидатстване в професия „Дизайнер“ след VII клас.

Паралелката с избираеми часове по  Български език и литература и Хореография предлага разширено обучение по български език и литература. Учениците имат възможност да бъдат част от ансамбъл за народни танци „Марица“, мажоретен състав, да вземат участие в майсторски класове, национални и международни концерти и конкурси, радио и телевизионни предавания. Обучението в паралелката дава възможност за подготовка за кандидатстване в професия „Танцьор“ след VII клас.

Паралелката с избираеми часове по  Математика и Музика гарантира разширено изучаване на математика и дава възможност на учениците за участие във вокална група „Присъствие“ и народна формация „Фолклория“, както и в майсторски класове, национални и международни концерти и конкурси, радио и телевизионни предавания. Обучението в паралелката включва подготовка за изпит за кандидатстване в специалности с музика след  VII клас.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив, дава възможност за изява на учениците в извънкласни форми, според интересите им.

Обучението се извършва в една смяна, сутрешна, с начало на часовете 8:00ч. За учениците са организирани следобедни занятия по самоподготовка в занималня под ръководството на висококвалифициран преподавател, осигуряващ богато разнообразие от извънкласни форми на работа, в които се дава поле за изява на разностранните интереси и дарби на учениците.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, разполага с училищен стол.

Процедура за записване на ученици в V клас:

За ученици в IV клас, обучаващи се в училище към настоящия момент,  разпределянето в паралелки V клас става въз основа на подадените заявления за избор на избираеми часове. Разпределението им в паралелки става до 16.05.2019г., след което се обявяват свободните места. За свободните места могат да кандидатстват всички ученици, завършили IV клас. Кандидатстването се извършва с подаване на заявление на място в училището при спазване на следния график:

1. Подаване на заявления от родители на ученици в IV клас в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ за учебната 2019/2020 година, за избираемите учебни предмети и разпределяне по паралелки

oт 09.05. до 16.05.2019г.

2. Обявяване на свободни места в паралелките за V клас

20.05.2019г.

3. Подаване на заявления за свободни места в съответна паралелка от ученици от други училища.
Заявленията се подават в Деловодството на училището от 8:30ч. до 17:00ч.
Разяснения относно различията между паралелките се дават от членове на Комисия за класиране в V клас и от ЗДУД.

от 28.05.
до 06.06.2019г.

4. Изготвяне на списък с ученици за съответната паралелка по определени критерии /в случай че броят на кандидатите е повече от определения брой в паралелката/

07.06.2019г.

5. Обявяване на резултатите

07.06.2019г.

6. Ученици от други училища се записват със следните документи:


а) Заявление по образец
б) Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
в) Акт за раждане (за сверяване на данни)
г) Удостоверение за преместване (при невъзможност за представянето му се изисква по служебен път)

от 10.06. 
до 12.06.2019г.

7. При свободни места в съответните паралелки, записването се извършва по реда на подадените за преместване заявления

до 14.09.2019г.

Критерии за преместване на ученици в V клас:

Заявленията се приемат по реда на подаване.

В случай че кандидатите са повече от определения брой в паралелката, се прилагат следните критерии:

Общ успех от Удостоверение за завършен начален етап на основното образование

• Брой отсъствия

• Адресна регистрация (в район „Западен“ – 10 точки, в град Пловдив – 8 точки, извън град Пловдив – 5 точки

• Ученикът е със специални образователни потребности (СОП) – 2 точки (удостоверява се с документ)

• Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището – 2 точки

Всички документи за кандидатстване по преместване се приемат в посочените срокове в Деловодството на училището от 8:30ч. до 17:00ч.

Всички документи по записване за преместване в V клас се приемат от комисия с работно време 08:00 ч. до 18:00 ч. в „Стаята на семейството“.

Публикувано на 02.05.2019г.


Училищен план-прием в V клас за учебната 2019/2020г. 
        Брой паралелки – 3
        Брой места – 78

Промяна в броя на паралелките в останалите класове - не се предвижда
Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително

Публикувано на 29.03.2019г.


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ В:

V А  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1745-111/14.06.2018 г.

10

V Б  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1755-111/18.06.2018 г.

10

2

ВК-1752-111/15.06.2018 г.

8

 

Записването на класираните ученици е от 20.06.2018г. до 21.06.2018г. от 08:00 до 18:00 часа в сградата на училището.

Публикувано на 19.06.2018г.


Свободни места в паралелки А и Б - V клас за учебната 2018/2019 година след I класиране

Vа – избираеми учебни часове:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Свободни места - 1

Vб – избираеми учебни часове:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Свободни места - 2

Срок за кандидатстване - от 14.06.2018г. до 18.06.2018г.

Критерии за класиране на ученици:

 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в район Западен - 10 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в Община Пловдив - 8 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес извън Община Пловдив - 5 т.
 • Ученици със СОП - 2 т.
 • Ученици с починали родители - 2 т.
 • Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училище - 2 т.

Публикувано на 14.06.2018г.


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В:

V А  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1669-116/01.06.2018 г.

10

2

ВК-1669-119/01.06.2018 г.

10

3

ВК-1669-121/01.06.2018 г.

10

4

ВК-1675-111/04.06.2018 г.

10

5

ВК-1675-113/04.06.2018 г.

10

6

ВК-1682-114/05.06.2018 г.

10

7

ВК-1669-113/01.06.2018 г.

8

8

ВК-1704-114/07.06.2018 г.

7

9

ВК-1669-112/01.06.2018 г.

5

10

ВК-1682-111/05.06.2018 г.

5

Резерва:

ВК-1669-118/01.06.2018 г.

5

V Б  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1669-120/01.06.2018 г.

12

2

ВК-1682-112/05.06.2018 г.

8

3

ВК-1669-111/01.06.2018 г.

5

4

ВК-1669-114/01.06.2018 г.

5

5

ВК-1669-115/01.06.2018 г.

5

6

ВК-1669-117/01.06.2018 г.

5

7

ВК-1675-112/04.06.2018 г.

5

8

ВК-1682-113/05.06.2018 г.

5

9

ВК-1704-113/07.06.2018 г.

5

10

ВК-1704-111/07.06.2018 г.

5

11

ВК-1704-112/07.06.2018 г.

5

12

ВК-1696-111/06.06.2018 г.

5

 

Записването на класираните ученици е от 12.06.2018г. до 13.06.2018г. от 08:00 до 18:00 часа в сградата на училището.

Публикувано на 08.06.2018г.


Свободни места в паралелки А и Б - V клас за учебната 2018/2019 година

Vа – избираеми учебни часове:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Свободни места - 10

Vб – избираеми учебни часове:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Свободни места - 13

Срок за кандидатстване - от 01.06.2018г. до 07.06.2018г.

Критерии за класиране на ученици:

 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в район Западен - 10 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в Община Пловдив - 8 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес извън Община Пловдив - 5 т.
 • Ученици със СОП - 2 т.
 • Ученици с починали родители - 2 т.
 • Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училище - 2 т.

Публикувано на 29.05.2018г.


Училищен план-прием в V клас за учебната 2018/2019г.:

Vа – избираеми учебни часове:

 • Математика – 1,5 часа
 • Изобразително изкуство – 1 час

Vб – избираеми учебни часове:

 • Хореография – 1,5 часа
 • Музика – 1 час

Брой паралелки: 2

Брой места: 58

Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително.


ГРАФИК
на дейностите по приема на ученици в V клас за учебната 2018/2019г.

1. Подаване на заявления от родители на ученици в IV клас в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ за учебната 2018/2019 година, за избираемите предмети

От 09.05. до 17.05.2018г.

2. Обявяване на свободни места в паралелките

29.05.2018г.

3. Подаване на заявления за участие в класиране за съответна паралелка от ученици от други училища

От 01.06.2018г. до 07.06.2018 г.

4. Извършване на първо класиране за съответната паралелка по изготвени критерии /в случай че броят на кандидатите е повече от определения брой в паралелката/

08.06.2018 г.

5. Обявяване на резултатите от първо класиране

11.06.2018 г.

6. Записване на ученици от първо класиране:
Ученици от други училища се записват със следните документи:
а) Заявление по образец на училището - попълва се на място
б) Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
в) Акт за раждане за сверяване на данните
г) Удостоверение за преместване
д) лична карта на родителя за сверяване на данните  или документ от ГРАО за удостоверяване на адресната регистрация
е) работна карта “Характеристика на средата - образователно ниво и трудова заетост на семейството” по образец от училището - попълва се на място
ж) заявление за избор на спортна дейност за часовете по спортни дейности и часовете за разширена и/ или факултативна подготовка
з) за ученици със СОП - експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ДЕЛК, валидно към датата на записване

От 12.06.2018г.  
до 13.06.2018 г.

6. Обявяване на свободни места след записване на първо класиране

14.06.2018г.

7. Подаване на заявления за второ класиране

От 14.06.2018г. до 18.06.2018г.

8. Обявяване на резултатите от второ класиране

19.06.2018г.

9. Запиване на учениците за второ класиране
Ученици от други училища се записват със следните документи:
а) Заявление по образец на училището - попълва се на място
б) Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
в) Акт за раждане за сверяване на данните
г) Удостоверение за преместване
д) лична карта на родителя за сверяване на данните  или документ от ГРАО за удостоверяване на адресната регистрация
е) работна карта “Характеристика на средата - образователно ниво и трудова заетост на семейството” по образец от училището - попълва се на място
ж) заявление за избор на спортна дейност за часовете по спортни дейности и часовете за разширена и/ или факултативна подготовка
з) за ученици със СОП - експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ДЕЛК, валидно към датата на записване

От 20.06.2018г. до 21.06.2018г.

10. Обявяване на свободните места след второ класиране

22.06.2018г.

11. При свободни места в съответните паралелки, записването се извършва по реда на подадените за прием заявления

До 14.09.2018 г.

Критерии за класиране:

 1. Ученици с постоянен или настоящ адрес в район Западен - 10 т.
 2. Ученици с постоянен или настоящ адрес в Община Пловдив - 8 т.
 3. Ученици с постоянен или настоящ адрес извън Община Пловдив - 5 т.
 4. Ученици със СОП - 2 т.
 5. Ученици с починали родители - 2 т.
 6. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училище - 2 т.

При равен брой точки се приема ученикът, чийто успех от свидетелството за IV клас е по-висок.

Публикувано на 25.04.2018г.    

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив