ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Училищен план-прием в І клас за учебната 2019/2020г. 
        Брой паралелки – 3
        Брой места – 66.

При необходимост броя на местата се завишава с двама ученика на паралелка или общо брой места – 72.
Промяна в броя на паралелките в останалите класове - не се предвижда
Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително

Публикувано на 29.03.2019г.


ГРАФИК

на дейностите за 2019 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив може да видите тук...

Публикувано на 26.03.2019г.


Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“,
гр. Пловдив обявява свободни места в I
клас
за учебната 2018/2019 година.

към 01.08.2018г.

Клас

Паралелка

Описание

Брой места

1

„Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“

Разширена подготовка по:
Български език и литература, Околен свят, Технологии

7

1

-

Разширена подготовка по:
Български език и литература, Хореография, Музика

9

Публикувано на 01.08.2018г.


Училищен план-прием в І клас за учебната 2018/2019г.:

Iа „Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“, с разширена подготовка по:

 • Български език и литература
 • Околен свят
 • Технологии

Iб – с разширена подготовка по:

 • Български език и литература
 • Хореография
 • Музика

Iв – с разширена подготовка по:

 • Български език и литература
 • Изобразително изкуство

Брой паралелки: 3

Брой места: 72

Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително.


ГРАФИК
на дейностите за 2018 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив вижте тук…

Публикувано на 13.04.2018г.


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. ПЛОВДИВ
ул. „Явор“, № 31, тел.: 032/ 644 119
е-mail: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Web site:   www.ecoschoolplovdiv.bg

 Вече години наред Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив ангажира, подпомага, стимулира и подготвя учениците си за добра професионална и социална реализация, създава умения за учене през целия живот, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изявено гражданско поведение.
,,Еко училище на щастието“ е девизът, който дава самочувствие на учителите и
учениците и отразява вижданията на цялата училищна общност за поведение,
подчинено на нагласи и убеждения, допринасящи за хармония с природата и себе си.
  Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ е първото общинско училище в Пловдив, което от 15 септември 2018г.  открива иновативна паралелка „Монтесори класна стая – Научи ме да се справям сам“, в която обучението на учениците ще се провежда по метода на Мария Монтесори. Това е педагогически метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децата. Децата развиват креативност, умения за мислене и умения за оптимално разпределение на времето. Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и му помагат да е по-независимо и щастливо. Девизът на педагогиката на Монтесори е „Помогни ми да се справя сам“.
Монтесори класната стая дава свобода на детето, което:

 • прави това, от което има нужда;
 • повтаря дадена дейност толкова пъти, колкото има нужда;
 • развива самостоятелност.

Приемът в тази паралелка за 2018/2019 учебна година ще се осъществи в  съответствие с общите правила, съгласно Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Пловдив

Уважаеми родители, предстои Ви важен избор, от който зависи бъдещето на Вашето дете. Ние сме най-добрият избор за Вас. Готови сме да отговорим на Вашите изисквания.
 
Средно училище  „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив предлага на на Вас и на Вашите деца:

 • обучение от висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване включително учители с професионална квалификация за Монтесори преподаватели;
 • целодневно обучение – изграждане на умения за самостоятелно учене и самооценка;
 • извънкласни занимания – вокални групи, танцови състави, арт фабрика за малки и големи, футбол, баскетбол;
 • съвременно оборудвани класни стаи – мултимедии, лаптопи, интернет достъп
 • хореографски и компютърни зали;
 • специализирани кабинети по природни науки и музика
 • художествени ателиета и галерия;
 • стая на семейството;
 • адаптирана среда за деца със СОП;
 • външна класна стая за провеждане на занимания сред природата;
 • две открити спортни площадки;
 • просторен стол с топла храна;
 • осигурена закуска, плод и мляко по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ „Земеделие“;
 • медицинско обслужване;
 • съвременно видеонаблюдение и охрана;
 • автономно парно отопление;
 • безплатна лятна занималня за ученици I - IV клас.

За учебната 2018/2019 година предлагаме обучение в следните паралелки:
I клас - „Монтесори класна стая – Научи ме да се справям сам“ с разширена подготовка по Български език и литература, Околен свят и Технологии
I клас - Разширена подготовка по Български език и литература, Музика и Хореография
I клас - Разширена подготовка по Български език и литература, Изобразително изкуство
Още от първи клас учениците ще имат възможност да изучават като избираеми учебни предмети Български език и литература, Околен свят, Технологии, Хореография, Музика и Изобразително изкуство, които дават възможност за развитие и изява на творческите им заложби чрез конкурси, състезания, изложби и концерти и са много добра база за продължаване на образованието в паралелки след завършен пети клас с разширена подготовка по математика и информационни технологии, както и след завършен седми клас в паралелките за придобиване на професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ и професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация.
Учениците ни получават задълбочени знания за геополитически, икономически и обществени явления и процеси, умения за работа с мултимедийни продукти, общи и комуникативни езикови компетентности по английски език на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка,  професионална реализация в областта на хореографията и практическа подготовка в областта на художествената рекламна графика и дизайн.
Младите хора добиват допълнителни знания, умения и компетентности чрез предпочитана от тях личностна изява в многобройни извънкласни форми: ансамбъл за народни танци, вокални групи, мажоретен състав, отбори по различни видове спорт и др. Учениците имат възможност да събират знания и в класната стая на открито в рамките на инициативата „Зелено училище в училище“, да участват в групите по проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) и др.
Училището подкрепя и развива креативността на учениците чрез различни инициативи, състезания, обучения, международни проекти и благотворителни акции. Доказателство за успешния образователен продукт, който предлагаме, е добрата реализация на нашите възпитаници. Много от тях са известни певци, танцьори, артисти, дизайнери, преподаватели във ВУЗ и политици. Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници Весела Бонева, Богдана Петрова – музикални изпълнители, Иван Донев – моден дизайнер в Италия, Евелин Демирев – композитор, Атанас Владиков – преподавател в Пловдивския университет, Здравко Димитров – областен управител на Пловдив и много други.

Сменност на обучението на класовете след първи клас.
Едносменно
Вид организация на обучението
Целодневна
Целодневна организация на учебния ден
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от І до VІ клас. Тази организация включва дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден – в самостоятелен блок следобед, като за учениците от І до ІV клас те са организирани, както следва:

 • организиран отдих и физическа активност, включващи време за обедно хранене на учениците – 2 учебни часа. След приключване на задължителните часове преди обяд класният ръководител и учителят в групата ЦДО организират обедното хранене на учениците по график.
 • самоподготовка – 2 учебни часа. Учителят на групата и учителят по учебните предмети съвместно определят съдържанието на самоподготовката
 • занимания по интереси – 2 учебни часа. Предлаганите занимания са: „Спортни игри“, „Шарена работилница“,  „Четенето е забавно“, „Забавна математика“, „Знайко“.

Учебният ден започва:

 • за I и  II клас в 8:30 ч.;
 • за III – XII клас в 8:00 ч.

За иновативната паралелка  „Монтесори класна стая“  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед.
Продължителността на учебните часове в групите на целодневна организация на учебния ден в І клас е 35 минути. Учебният ден приключва в 16:10 часа, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 18:00 часа, като дотогава те са под надзора на своите учители.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите
Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ и двустепенно /второ и десерт/. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация.

Изучавани чужди езици
Английски

Публикувано на 13.04.2018г.


Срокове за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година в общинските училища на град Пловдив

Общинската администрация уведомява родителите на родените през 2011 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2018/2019 година, че вече са ясни сроковете, според които ще бъде осъществено класирането и записването на децата им. От 2017 година е въведен централизиран електронен прием на учениците в първи клас в общинските училища на град Пловдив. Новите правила за 2018 година са уточнени и са публикувани на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздела „Нормативни документи“.

На същото място е публикуван и утвърденият График на дейностите за 2018 година. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 5 юни 2018 година. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 2 май 2018 година. Предвижда се след тази дата да започне подаването от родителите на заявления за участие в първото класиране онлайн в електронната система. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 3 юни 2018 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления за кандидатстване в срок до 31 май 2018 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете. Предвидени са второ (на 19.06.2018 г.) и трето (на 3.07.2018 г.) класиране. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Публикувано на 23.03.2018г.

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив