ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Правилник за дейността на училището вижте тук...


Анекс към правилника за дейността на училището
(приет на Педагогически съвет с протокол № 5/14.02.2017г.)
вижте тук...


Годишен план на дейността на училището за учебната 2018/2019 г.  вижте тук...


Стратегия за развитие на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив
вижте тук...


Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Вижте тук...

Приложения:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3а
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6


Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ Свети свети Кирил и Методий за учебната 2018/2019г. вижте тук...


Годишен училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността
вижте тук...


Заповед № РД09-5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
вижте тук...
   


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование вижте тук...


Единни правила и процедури за задълженията на всеки служител, свързани с тормоз и насилие  вижте тук...


План за превенция и интервенция на насилието и тормоза вижте тук...


Програма за превенция и интервенция на насилието и тормоза вижте тук...


Единни училищни правила за поведение и ценности вижте тук...


Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи вижте тук...


Програма за превенция на ранното напускане на учениците вижте тук...


Етичен кодекс на училищната общност вижте тук...


Механизъм за повишаване качеството на образование вижте тук...


Процедура за използване на безплатни учебници и електронно четими учебници
I - VII клас вижте тук...


Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5


План за подобряване и развитие на обучението по математика от IX до XII клас
вижте тук...


Доклад за самооценяване и качество на професионалното образование за учебната 2014/2015 година вижте тук...


Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година вижте тук...


Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 година вижте тук...


АРХИВ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив