ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

Наименование на административната услуга Правно основание Приложения
138
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149
 
141

Издаване на диплома за средно образование на учениците, завършили пълния курс на средно образование и положили предвидените в учебния план изпити, по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 133

 
143

Издаване на удостоверения за валидиране на комптентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 168
Заявление
147

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 84, т. 6в

 
148

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 101

 
149

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 140, ал. 4

 
150
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3
 
153
Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45
Заявление
156
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование и/или свидетелството за професионална квалификация от училища, осъществяващи професионално образование и обучение, центрове за професионално обучение и професионални колежи
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 133, ал. 3 Закон за професионалното образование и обучение - чл. 38, ал. 6

Заявление

Заявление

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив